Polityka prywatności

Klauzula informacyjna/polityka prywatności
Transport

Informacja przekazywana na podstawie Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. U. UE. L. z 2016 r. Nr 119, str. 1) , zwanego dalej RODO.

Aby zapewnić Państwu pełną kontrolę nad przetwarzaniem Państwa danych osobowych, firma Biacomex S.A. przekazuje Państwu poniższe informacje:

Administrator danych i jego dane kontaktowe

Administratorem Państwa danych osobowych jest Biacomex S.A. ul. Elewatorska 11/1, Białystok zwany dalej ADO. Z ADO można się skontaktować za pośrednictwem adresu e-mail: rodo@biacomex.pl lub pisemnie na wyżej wskazany adres siedziby.

Inspektor ochrony danych i jego dane kontaktowe

Biacomex S.A. powołał inspektora ochrony danych, z którym możecie się Państwo skontaktować za pośrednictwem adresu e-mail: rodo@biacomex.pl lub pisemnie na wskazany powyżej adres siedziby ADO.

Przetwarzanie danych


Państwa dane osobowe są lub mogą być przetwarzane w następujących celach:
  1. 1. zawarcia i wykonania umowy przez ADO (podstawa prawna to art. 6 ust. 1 b) RODO);
  2. 2. wykonania ciążących na ADO obowiązkach prawnych, np. podatkowych (podstawa prawna to art. 6 ust. 1 c) RODO;
  3. 3. w celach archiwalnych (dowodowych) będących realizacją naszego prawnie uzasadnionego interesu dotyczącego zabezpieczenia informacji na wypadek prawnej potrzeby wykazania faktów, ewentualnego ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami, a także w celu marketingu bezpośredniego produktów i usług, co stanowi prawnie uzasadniony interes ADO (podstawa prawna to art. 6 ust. 1 f) RODO);
  4. 4. w celach, na które wyraziliście/ wyrazicie Państwo zgodę, w tym w niektórych przypadkach, dla celów marketingowych (podstawa prawna to art. 6 ust. 1 a) RODO); Podanie przez Państwa danych osobowych jest dobrowolne, lecz konieczne do zawarcia i wykonania umowy oraz podjęcia działań na Państwa żądanie przed zawarciem umowy. Podanie danych w celach marketingowych jest dobrowolne. W oparciu o Państwa dane osobowe nie będziemy podejmować zautomatyzowanych decyzji, w tym decyzji będących wynikiem profilowania.


Okres przechowywania danych

Będziemy przechowywać Państwa dane osobowe jedynie tak długo, jak jest to niezbędne dla celów określonych w niniejszej klauzuli informacyjnej i/lub w celu spełnienia wymogów prawnych i regulacyjnych. Po tym okresie bezpiecznie usuniemy Państwa dane osobowe. W przypadku przetwarzania w celach marketingowych, przez okres w jakim te cele wynikające ze zgody pozostają ważne, ale nie dłużej niż 5 lat od ostatniego kontaktu z Państwem, a jeśli cofniecie Państwo zgodę do momentu cofnięcia zgody

Odbiorcy danych

Państwa dane osobowe mogą być ujawnione upoważnionym przez ADO pracownikom i współpracownikom, podmiotom, które uczestniczą w wykonaniu umowy przez ADO oraz/lub świadczą mu usługi podwykonawcze np. (dostawcy usług IT, dostawcy usług pocztowych, dostawcy usług prawnych, przewoźnicy), a także podmiotom lub organom uprawnionym na podstawie przepisów prawa. Państwa dane mogą być przekazane również do państw trzecich na potrzeby realizacji umowy.

Państwa prawa

Przysługuje Państwu prawo dostępu do treści swoich danych i ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawa do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania oraz prawo do przenoszenia danych. Udzieloną ADO zgodę możecie Państwo w każdej chwili wycofać (nie będzie to wpływać na zgodność z prawem wykorzystania Państwa danych przed cofnięciem takiej zgody). Zakres każdego z tych praw, sytuacje w których można z nich skorzystać oraz sposób realizacji prawa, wynikają z przepisów prawa. To, z którego z prawa będziecie Państwo mogli skorzystać będzie zależeć między innymi od celu i podstawy prawnej przetwarzania przez ADO Państwa danych osobowych. Przysługuje Państwu również prawo wniesienia skargi do Prezesa Ochrony Danych Osobowych w przypadku uznania, iż przetwarzanie Państwa danych jest niezgodne z przepisami z zakresu ochrony danych osobowych.

Nasze Autokary i Busy

62 osobowe

Luksus i wygoda
zobacz

Scania Irizar New Century
Oficjalny autokar drużyny Jagiellonia Białystok

58 osobowe

Luksus i wygoda
zobacz

Volvo, Scania

56 osobowe

Luksus i wygoda
zobacz

Mercedes

54 osobowe

Luksus i wygoda
zobacz

Bova VDL

50 osobowe

Luksus i wygoda
zobacz

Scania, Volvo

20 osobowe

Luksus i wygoda
zobacz

Mercedes Sprinter

17 osobowe

Luksus i wygoda
zobacz

Ford Transit

8 osobowe

Luksus i wygoda
zobacz

Ford Transit

4 osobowe

Luksus i wygoda
zobacz

Mercedes E clase, Ford Fokus